Świętokrzyska OIIB

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uprawnienia

Uprawnienia Budowlane

Email Drukuj PDF

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji XLII/2023 
- 17 listopada 2023 r.Ogólny terminarz sesji egzaminacyjnej XLIIWNIOSEK O PONOWNY EGZAMIN


Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XLII/2023 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby, o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 11.09.2023 r.


Kwota opłaty II raty za ponowny egzamin pisemny lub ustny zostanie podana w Zawiadomieniu, które zostanie wysłane w dniu 27.10.2023 r. zgodnie z terminarzem.


ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

DLA OSÓB PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W TERMINIE 01.08.2023 - 29.08.2023

 

Wypełniony formularz: „Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych” (wzór dostępny w zakładce Formularze) adresowany do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa oraz załączniki do wniosku:

 1. Odpis dyplomu (podpisany własnoręcznie) ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć dyplom inż. oraz mgr) albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 2. Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie o przebiegu studiów (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć suplement do dyplomu inż. oraz mgr).
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (wzór dostępny w zakładce Formularze) – dotyczy praktyki po 24.09.2014r. – nie podlega rejestracji w okręgowej Izbie (wzór dostępny w zakładce Formularze) / Książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie 16.02.1995r. – 24.09.2014r. dla wykształcenia mgr inż., inż., a w okresie 16.02.1995r. – 31.12.2005r. dla technika / „Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej” (wzór dostępny w zakładce Formularze) – dotyczy praktyki odbytej przed 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 4. Dowód uiszczenia I raty opłaty (kserokopia) za postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na konto Banku Pekao S.A. I/O Kielce nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214 .
  I rata opłaty: uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (P lub W) -  1200zł
  I rata opłaty: uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (P + W) -  1800zł
 5. Formularz osobowy – 1 egzemplarz (wzór dostępny w zakładce Formularze) według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie  (Dz.U. z 2014r. poz. 1513).
 6. W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy - o której mowa w Prawie o szkolnictwie wyższym, zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dotyczy praktyki projektowej);
 8. Życiorys zawodowy (wzór dostępny w zakładce Formularze)
 9. Posiadane uprawnienia budowlane (kserokopia) - oryginał do wglądu.
 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ŚOIIB oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz nagrywania egzaminu ustnego
  (wzór dostępny w zakładce Formularze).

Ponadto dla usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego uzasadnione jest załączenie dodatkowo do wniosku  następujących dokumentów stanowiących załączniki do Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831)

 • kserokopii uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką,
 • kserokopii zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego osób kierujących praktyką, ważnych w okresie odbywanej praktyki zawodowej (nie dotyczy członków ŚOIIB),
 • kserokopii posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień budowlanych.  

Strona z bazą pytań na egzamin testowy -> www.piib.org.pl